loader image

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument określa ogólne zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.vavbeauty.pl (dalej: „Sklep Internetowy), prowadzonego przez Aleksandrę Kłos, działającą pod firmą VAV Aleksandra Kłos z siedzibą w Warszawie, numer NIP 5322051046, numer REGON 361023665.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Użytkownikami Sklepu Internetowego mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.
Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, co oznacza, że zamówienia można składać przez całą dobę i cały rok.

2. Ceny towarów i metody płatności

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), a więc są cenami brutto.
Podane ceny obowiązują w momencie składania zamówienia.
Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w każdym momencie lub przeprowadzenia akcji promocyjnych. Ceny promocyjne obowiązują jedynie w ściśle określonym przedziale czasowym.
Uiszczenie opłaty za zamówiony towar może odbyć się na trzy różne sposoby:
tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta 33 1140 2004 0000 3102 7844 4913
płatnością w systemie Przelewy24.pl
płatnością przy odbiorze przesyłki.
W przypadku wybrania przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, płatność powinna dostać dokonana w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony i wpłata nie zostanie odnotowana, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
Wyboru zamawianych towarów dokonuje się przez dodanie ich do Koszyka.
Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane jedynie do momentu jego wysłania , które następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
Aby złożyć zamówienie, konieczne jest podanie obowiązkowych danych osobowych oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości z informacją o jego przyjęciu na podany przez Klienta adres e-mail.
Umowa sprzedaży jest uważana za zawartą od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w punkcie 4.e.
Odpowiedzialność za podanie błędnych danych leży po stronie Klienta.

4. Dostawa

Dostawa towarów jest ograniczona jedynie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty dostawy są wykazywane w podsumowaniu Zamówienia i doliczane do ceny nabytych Towarów.
Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską.
Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia podczas transportu, a za także zaginięcie towaru, leży po stronie firmy kurierskiej.
Towary dostarczane są na adres podany przez Klienta. Jeżeli dostawa nie może dojść do skutki z uwagi na podanie błędnego adresu, odpowiedzialność w takim wypadku ponosi Klient.
Sklep wysyła zamówienia w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty należności od Klienta. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu w sytuacjach wyjątkowych, takich jak wprowadzenie nowego produktu.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Zamówienia bez podania przyczyny.
Klient jest zobowiązany do poinformowania Sklepu o swojej decyzji odstąpienia od Umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia drogą mailową na adres: info@vavbeauty.pl
Towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu.
W przypadku rozpakowania przez Klienta produktu, odstąpienie od umowy nie będzie możliwe przez wzgląd na ochronę zdrowia oraz zachowanie zasad higieny. Taki towar nie będzie mógł zostać ponownie wprowadzony do obrotu.
Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy oraz po sprawdzeniu stanu zwracanego Towaru, Sklep niezwłocznie (nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych) zwróci całą kwotę wpłaconą przez Klienta.
Koszty odesłania Towaru ponosi Klient.

6. Reklamacje

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@vavbeauty.pl
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a w szczególnych przypadkach do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest VAV Aleksandra Kłos.
Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wszelkie informacje w zakresie administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcach danych, okresie przez jaki dane będą przechowywane oraz o prawach podmiotu którego dane dotyczą zostały szczegółowo wskazane w Polityce prywatności.
Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się ze wskazaną wyżej Polityką prywatności.

8. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.